Oprogramowanie-QAPV

Zapewnienie jakości i wizualizacja procesu (Quality Assurance and Process Visualization).

Oprogramowanie QAPV (Quality Assurance and Process Visualization) jest 32-bitową aplikacją dla komputerów z systemem Microsoft Windows ® i zostało specjalnie opracowane dla maszyn nitujących firmy D. Friedrich GmbH & Co. KG.

Oprogramowanie QAPV służy do przejmowania, archiwizacji i wizualizacji danych pochodzących z procesów produkcyjnych.

Program QAPV można uruchomić bezpośrednio na komputerze przemysłowym danej maszyny lub na komuterze zewnętrznym, na przykład w biurze. Połączenie przesyłu danych z wieloma maszynami odbywa się za pośrednictwem sieci Ethernet (TCP/IP).

Podczas aktywnego połączenia danych programu QAPV z PLC wartości procesu są odczytywane i zapisywane w bazie danych SQL po każdym etapie produkcji.

Oprogramowanie QAPV zapewnia możliwość kontroli danych z zewnętrzengo komputera biurowego również w trybie offline, na przykład skopiowanych plików archiwalnych z maszyny.

Na stronie "Wartości pomiaru-nitowanie" są wyświetlane wszystkie zarejestrowane przez maszynę wartości pomiarowe, statystycznie przetworzone i przedstawione graficznie, pod warunkiem że spełniają ustawione warunki filtru i nie jest przekroczona maksymalna liczba wyświetlanych danych.

W przypadku gdy pojawią się nowe dane z powiązanych z maszyną sterowników, które odpowiadają aktualnym warunką filtru, dane zostana zaktualizowane automatycznie.

Na wykresie są przedstawione wartości statystyk (min., rzeczywiste i max.) aktywowanych osi. Min. i max. granice są wykreślane jako czerwona krzywa, wartości rzeczywiste jako zielona.

W tabeli są wymienione zarejestrowane wartości procesu, które pasują do aktywnych ustawień filtra.

W oknie dialogowym przełączania wartości procesu przedstawionego graficznie są wyświetlane wartości takie jak: średnia, odchylenie standardowe i współczynnik CPK.

Filtrowanie danych:

Klikając w "Daten filtern" wyświetlane jest okno dialogowe, w którym mogą zostać zdefiniowane jeden lub więcej warunków, które muszą być zgodne z wyświetlanymi wpisami.

Strona statystyk błędów oferuje przegląd kroków porodukcyjnych przez które błędy zostały spowodowane.

Informacje o błędach mogą być edytowane w trybie on-line.

Ilość wykrytych błędów z wybranego filtru jest sumowana i obliczany jest procent błędu. W zależności od wartości progowych, błędy te są podświetlane w kolorze (zielonym, żółtym, czerwonym).

Archiwizacja wartości procesu:

Aby utrzymać mały rozmiar bazy danych oraz szybki do niej dostęp, pakiet oprogramowania QAPV zawiera program do archiwizacji.

Każdego miesiąca jest również tworzony oddzielny plik archiwum, w którym są przechowywane wszystkie dane, w tym źródła bazy danych oraz teksty z komunikatami o błędach.