Sledování nýtovacího procesu pomocí kontroly nýtování firmy Friedrich

Zajištění kvality pro nýtované spojení

Friedrich-Nietcontrol,   (Kontrola nýtování firmy Friedrich) , systém ovládání pro radiální bodové nýtovací stroje s patentovaným  postupem měření.
Vzorec úspěchu kontroly nýtování firmy Friedrich zní:

Minimální náročnost obsluhy + maximální bezpečnost provozu = optimální zajištění kvality.

Friedrich-Nietcontrol (Kontrola nýtování firmy Friedrich) řídí a kontroluje všechny rozhodující parametry nýtovaného spojení . Všechny parametry jsou sledovány pomocí měření délek dráhy a nýtovacího času. Veškeré relevantní údaje se zobrazí na displeji a uloží pod číslem programu. 

Chyby jsou lokalizovány a zobrazeny s místem vzniku. Nejdůležitějším parametrem pro zajištění kvality nýtovaného spojení je měření dráhy. Dráha, to znamená délka nýtu, přesah a výška hlavy nýtu mohou být na pracovišti nýtování kdykoliv reprodukovány a přeměřeny až na setinu přesně.   Stroj zkontroluje a zadokumentuje dodržení tolerancí zadaných výkresem.

Pomocí Friedrich-QAPV (Quality Assurance and Process Visualization) Software jsou ovládáním kontinuálně zachycovány zaznamenané hodnoty měření a použity k výpočtu způsobilosti stroje a procesní způsobilosti.

Nýtovací stroj firmy Friedrich s měřením délek

Nýtovací stroj firmy Friedrich s měřením délek

Měřena je délka (Z1) na nesnýtovaném a délka (Z2) na hotovém snýtovaném  čepu. Měřidlo k měření délek je posazeno přímo na nýtovacím vřetenu a naměřená hodnota je přenášena v milisekundovém taktu  na  Friedrich-Nietcontrol. (Kontrola nýtování firmy Friedrich)  V průběhu procesu nýtování je měřeno permanentně. Zároveň je snímáno přes programovatelné okénko času, zda vlastnosti materiálu odpovídají zadání.

Proces nýtování při měření délek.

Friedrich-Nietcontrol (Kontrola nýtování firmy Friedrich)    nasměruje nýtovací vřeteno s měřícím tlakem a v podélné ose vyrovnanou nýtovací raznicí na nýt, aby se zabránilo deformaci nýtovaného čepu při měření. Pokud je délka nesnýtovaného nýtu (Z1) mimo toleranci, pak je vygenerováno hlášení  „vadný“.  Když nýtovaný čep nebyl při měření zdeformován, může být znovu použit. Pokud je délka (Z1) v rámci zadané tolerance, zapne se nýtovací motor s naprogramovaným nýtovacím tlakem a je nýtováno na hotový rozměr (Z2). Pokud je ovládáním zadaný hotový rozměr  (Z2) v toleranci a nýtovací proces proběhl v zadaném okénku času, je nýtování v pořádku. Nýtovací vřeteno jede zpět a nýtovací raznice je opět vyrovnána v podélné ose.

Pokud je naměřený hotový rozměr mimo zadanou toleranci nebo se nýtovací proces pohybuje mimo nastavené okénko času, bude vygenerováno hlášení „vadný“.

Nýtovací stroje firmy Friedrich s měřením přesahu

Měřen je přesah nýtovaného čepu (H1)  na nesnýtovaném nýtu a výška hlavy (H2) na hotovém snýtovaném nýtu. Měřidlo sedí při měření přesahu přímo na odpruženém přidržovači.  Pro seřízení je měřící systém přidržovače stlačen na rovné ploše. Pokud je přidržovač a nýtovací raznice na jedné úrovni, měřící systém se vynuluje. Při najetí nýtovacího vřetena zpět se nýtovací raznice uvolní a nýtovací raznice stojí za přidržovačem. Hodnota přesahu se zobrazí na displeji. 

Nýtovací proces při měření přesahu.

Friedrich-Nietcontrol  (Kontrola nýtování firmy Friedrich)   nasměruje nýtovací vřeteno s měřícím tlakem a v podélné ose vyrovnanou nýtovací raznicí na nýt.  Při posunu nýtovacího vřetena, než raznice dosedne na nýt, je měřící systém přidržovače předpjatý. Měření (H1) se provede s malým tlakem, aby na nýtovaných čepech nedošlo k deformaci. Zároveň je zkontrolováno pomocí měření přesahu, zda  jsou k dispozici všechny díly nýtovaného spojení. Pokud některý díl chybí, vygeneruje se hlášení „vadný“. Chybějící díl může být dodatečně vložen. Pomocí měření přesahu může tak být zabráněno nechtěným  chybám při nýtování.  Pokud rozměr přesahu nesnýtovaného nýtu leží v rámci zadané tolerance, zapne se motor nýtování s naprogramovaným nýtovacím tlakem a je nýtováno na hotový rozměr.  Po dosažení zadaného hotového rozměru (výška nýtu H2) a proběhnutí nýtovacího procesu v zadaném políčku času je nýtování v pořádku.  Nýtovací vřeteno jede zpět a nýtovací raznice je vyrovnána v podélné ose. Pokud je změřený hotový rozměr (H2) mimo zadanou toleranci nebo pokud se průběh nýtování pohybuje mimo nastavené okénko času, vygeneruje se hlášení „vadný“. 

Kontrola nýtování firmy Friedrich s měřením přesahu a délky

Nýtovací stroj je vybaven dvěma osami měření. Obsluhou může být stanovena  priorita, která z os je pro zajištění kvality důležitější. Například může být s prioritou 1 změřena celková délka nesnýtovaného čepu nýtu s měřením délky a s prioritou 2 hotová snýtovaná hlava nýtu s měřením přesahu. Zvolené priority mohou být libovolně přiřazeny různým bodům nýtování.

Zajištění kvality vlastností nýtovaného materiálu.

Rozeznání správného materiálu nýtu má velký význam pro zajištění kvality. Pokud by byly nýtovány vysoce namáhané konstrukční díly  místo nýtů z oceli nýty z hliníku, mohly by z této chyby vzniknout nedozírné následky. Proto je důležité, aby nýtovací stroj bezpečně rozeznal špatný materiál.

Jsou známy následující postupy k rozeznání a kontrole vlastností materiálu.

  1. Měření průběhu „síla – dráha“ nýtovaného spojení.
  2. Měření průběhu „síla – čas“ nýtovaného spojení.
  3. Měření průběhu „dráha – čas“ nýtovaného spojení.

Na základě komplexnosti měření síly při nýtování nejsou často průběhy 1 a 2 vhodné pro zajištění kvality, jelikož při vysoce dynamických procesech nýtování není možné bližší  určení síly.  Kontrolu vlastností materiálu je proto lepší provést přes „tvrdé“ parametry. „Tvrdé“ reprodukovatelné parametry jako je dráha a čas mohou být změřeny velmi přesně a v souladu s tím dobře zadokumentovány.  Tyto parametry jsou vhodné pro zajištění kvality. Dráha nýtovacího vřetena se přesně změří  a zaznamená pomocí měřícího čidla v setinovém rozpětí. Časová lišta bude rozčleněna pomocí   Friedrich-Nietcontrol-Software (Software kontroly nýtování firmy Friedrich )   v milisekundových odstupech. Teoreticky by bylo možné zakreslit permanentní křivku s libovolným počtem okének času. V praxi se provádí s jedním okénkem času.

Znázornění průběhu nýtování v závislosti na dráze a času.

Diagram „dráha – čas“ :

Křivka 1: materiál příliš tvrdý.
Křivka 2: materiál správný 
Křivka 3: materiál příliš měkký