QAPV-software

Quality Assurance and Process Visualization

Program QAPV (Quality Assurance and Process Visualization) je 32 Bit- aplikace pro počítače s Microsoft Windows®  a byla speciálně vyvinuta pro nýtovací stroje firmy D. Friedrich GmbH & Co. KG.

QAPV-software slouží k přebírání, archivaci a vizualizaci procesních údajů získaných v průběhu výroby.

QAPV-software může být provedeno přímo na průmyslovém počítači na stroji nebo na externím počítači, např. v kanceláři mistrů.  Datové připojení k  SPS více strojů se provádí přes síť ethernetu (TCP/IP).

U aktivního datového spojení QAPV-software k SPS budou po každém výrobním kroku načteny v průběhu zpracování zjištěné procesní hodnoty z SPS a uloženy do datové banky SQL.

QAPV-software může být provozováno offline bez spojení se strojem, aby například mohly být  na externím počítači v kanceláři vyhodnocovány archivní údaje zkopírované ze stroje.

Na straně „Měřené hodnoty nýtování“ budou zobrazeny zaprotokolované procesní hodnoty nýtování ze všech strojů, budou statisticky zpracovány a graficky znázorněny, pokud odpovídají  příslušnému nastavení podmínek filtru a není překročen maximální počet zobrazitelných datových vět. 

Pokud dojdou od  napojených ovládání strojů nové datové věty, které odpovídají příslušným   podmínkám filtru, bude zobrazení automaticky aktualizováno.

V grafice budou vždy znázorněny zaprotokolované minimální, skutečné a maximální hodnoty osy aktivované velkou spínací plochou statistiky. Minimální a maximální hranice jsou zaznamenány jako červená křivka, skutečné hodnoty jako zelená křivka. 

V tabulce je možné nalistovat zaprotokolované procesní hodnoty, které se hodí k aktivnímu nastavení filtru.

Na spínacích plochách k přepínání graficky znázorněných procesních hodnot budou zobrazeny střední hodnoty, standardní odchylka a hodnota Cpk.

Filtrování dat:

Kliknutím na ikonku „Filtrování dat“ bude vyvolán následující dialog, ve kterém může být definována jedna nebo více podmínek, které zobrazované datové věty musí splňovat.

Stránka „Statistika chyb“ nabízí přehled, jakými chybami byla způsobena výroba vadných výrobků.

Chybové texty je možné volně editovat v režimu online.
Počet chyb zjištěných nastaveným filtrem  se sumarizuje a vypočítá se procentuální kvóta chyb. Podle nastavené prahové hodnoty je tato kvóta chyb barevně podložena (zelená, žlutá, červená).

Archivace procesních hodnot:

Pro udržení databanky v malém rozsahu a tím dosažení rychlého přístupu do databanky je v programovém balíčku  QAPV zahrnut program archivace.

Každý měsíc je uložen vlastní archivační soubor, který obsahuje veškeré údaje včetně seznamu zdrojů údajů a nešifrovaný text chybových hlášení.